POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Użytkowników korzystających ze strony informacyjnej o wydarzeniu „WARTA PAMIĘCI”
dostępnej pod adresem www.wartapamieci.pl (dalej jako „Strona”).

2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego
spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Strony jest Fundacja „Rekonstruktorzy.pl”
z siedzibą w Warszawie, ul. Angorska 21/6, 03-913 Warszawa, KRS 0000322703 (dalej jako
„Administrator”).

 

3. Dane kontaktowe

W sprawie ochrony danych osobowych Użytkownicy Strony mogą skontaktować się
z Administratorem pod adresami:
a) pisemnie na adres: Fundacja „Rekonstruktorzy.pl”, ul. Chodakowska 26/32 lok. BC, 03-816
Warszawa z dopiskiem RODO;
b) e-mail: info@rekonstruktorzy.pl.

 

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

1. Administrator przetwarza dane, które pozostawiane są przez Użytkownika Strony
w ramach poruszania się po Stronie (te, które pozostawiane są w plikach cookies)
m.in. dane o odwiedzinach Strony, sposobu korzystania ze Strony, a także korzystania
z odnośników do innych stron internetowych, dane o lokalizacji Użytkownika. Dokonywane
jest to w celach technicznych, statystycznych i analitycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
litera f) RODO).

2. W przypadku kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail info@rekonstruktorzy.pl, który
jest wskazany na Stronie w zakładce Kontakt, przetwarzane są dane podane przez
Użytkownika. Dokonywane jest to w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez
Użytkownika wiadomość (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera f) RODO).

 

5. Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami RODO
i dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników.

2. Użytkownicy pozostają anonimowi do czasu dobrowolnego podania przez nich swoich
danych osobowych podczas komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3. Strona zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą:
a) w celach technicznych, statystycznych i analitycznych – przez okres 1 rok
b) w zakresie kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail – przez okres prowadzenia
korespondencji oraz 1 rok od jej zakończenia, jednak gdy korespondencja dotyczy
wykonania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa albo gdy
Administrator uprawniony będzie do ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami – wtedy dane przechowane będą przez okres dłuższy,
niezbędny do realizacji tych celów.

 

7. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania lub innym osobom
w zakresie niezbędnym do przestrzegania prawa).

2. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora,
a także podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług
i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy
z obszarów:, hosting, zarządzanie stroną internetową).

 

8. Uprawnienia

1. Użytkownik ma prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. do poprawiania danych oraz ich sprostowania,
c. żądania usunięcia danych, w przypadkach przewidzianych prawem (prawo do „bycia
zapomnianym”),
d. żądania ograniczenia przetwarzania danych przez Administratora, w przypadkach
przewidzianych prawem,
e. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu
nadzorczego z innego kraju, w przypadkach przewidzianych prawem.

2. W przypadku skorzystania z praw Użytkownik może skontaktować się z Administratorem
za pośrednictwem danych kontaktowych znajdujących się w niniejszej Polityce Prywatności.

 

9. Pliki cookies

1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania
ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, rodzaju
systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do
Strony.

3. Na Stronie wykorzystywane są następujące ciasteczka:
a) „niezbędne” – umożliwiające korzystanie ze Strony,
b) „wydajnościowe” – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony,
zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk,
c) „funkcjonalne” – umożliwiające dostosowanie zawartości Strony, np. w zakresie rodzaju
urządzenia lub przeglądarki.

3. Użytkownik korzystając z Strony może otrzymywać pliki cookies pochodzące od
współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook,
Instagram, Google Analytics. Więcej informacji na temat tych plików cookies Użytkownik
może znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów.

4. W zależności od decyzji Użytkownika, pliki cookies mogą zostać włączone lub wyłączone
(z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz Użytkownicy uprawnieni są do zmiany tych
ustawień w każdym czasie.

5. Jeżeli Użytkownik zablokuje używane przez Stronę pliki cookies, może to negatywnie
wpłynąć na wygodę korzystania ze Strony np. Użytkownik nie będzie w stanie odwiedzić

pewnych obszarów Strony. Uniemożliwione zostanie także zbieranie anonimowych
informacji na temat używania Strony w celu poprawiania zawartości.

 

10. Postanowienia końcowe

1. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Polityki Prywatności Administrator poinformuje
Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

2. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikom
zgodnie z przepisami prawa.